Personel Sınav ve Belgelendirme Birimi

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Mesleki Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerinde, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde etkili işgücü istihdamına katkı sağlamak ve ulusal yeterliliklere uygun ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için ;

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Mevzuatlarına ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak faaliyet göstermek,
 • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun hareket etmek ve talepleri zamanında karşılayarak sürdürülebilir hizmet sağlamak,
 • Herkese adil, tarafsız, eşit sınav ve belgelendirme hizmeti sunmak
 • Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda kişi veya kuruluşlara yönelik tüm bilgi, belge ve kararların güvenliğini ve gizliliğini sağlamak,
 • Hizmetlerimize erişimde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmamak,
 • Çevre ve insan sağlığına duyarlı hareket ederek, riskleri ortadan kaldırmak,
 • Çalışanlarına eğitimler düzenleyerek sürekli gelişimine katkı sağlamak,
 • Alanında uzman kadrosuyla sektörde güven veren, değişim ve yeniliklere açık, iç denetimi sürekli olan bir kurum olmaktır.
 • Ölçme ve Değerlendirme Politikası;
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak,
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlanmak,
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirmek,
 • Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve gereken tüm kaynakları temin etmek
 • Fırsat Eşitliği Politikası;
 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak,
 • Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlanmak
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate almak,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak
 • Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Politika;
 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlanmak,
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak
 • İç Doğrulama Politikası;
 • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,
 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak,
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
 • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak
 • İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesine Yönelik Politika;
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,
 • Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak,
 • Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak,
 • Aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesini sağlamak,
 • Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Risk Yönetimi Politikası;
 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak
 • Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmek
 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasını, gerektiği şekilde kullanılmasını, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlanmak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmek,
 • Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulmak,
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerini sağlanmak amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlamak ve gözetimde bulunmak,
 • İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,
 • Güvenli çalışma sistemlerinin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanmasını ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak
 • Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikası;
 •  Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,
 • Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak,
 • Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını sağlamak ve uyum eğitiminin; uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını kapsamasını sağlamak,
 • İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamasını sağlamak,
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamak
 • Belgelerin Kötüye Kullanımını Engellemeye Yönelik Politika;
 • Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesini sağlamak,
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,
 • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasını standardize etmek ve kayıt altına almak,
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak
 • Uygun Olmayan Faaliyetlere Yönelik Politika;
 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Tarafsızlığın Sağlanması ve Her Türlü Çıkar Çatışmasının Önlenmesine Yönelik Politika;
 • Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri almak ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesini sağlamak,
 • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesini ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesini sağlamak,
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınmasını sağlamak,
 • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamak.