Personel Sınav ve Belgelendirme Birimi

Sınav ve Belgelendirme Süreciyle İlgili Genel Bilgiler

Birim Birleştirme

 1. Bir aday, belgesini almak istediği ulusal yeterliliğin birimlerinin sınavlarına farklı kuruluşlarda katılabilir ancak bir birimi oluşturan sınav türlerine aynı kuruluşta girmek zorundadır.
 2. Yetkilendirilmiş başka bir Kuruluşta daha önce sınava girmiş ve yeterlilik kapsamının hepsinden ve/veya bir kısmından başarısız olmuş, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen süre içerisinde KARSEM’ e birim tamamlama/birleştirme başvurusunda bulunmuş ise KARSEM adaydan ve/ veya kuruluştan adayın ulusal yeterliliğe uygun olarak değerlendirmeye alındığının kanıtlarını ister. KARSEM, sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında bu kişilerin kanıtlarını (adayın sınava girdiği belgelendirme kuruluşunun vermiş olduğu birim başarı belgesi) sunması halinde sınava almaktadır.
 3. KARSEM’ in, sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında, sınava girmiş ve birim bazlı başarılı olmuş adaylar, yetkilendirilmiş başka bir kuruluşta, birim birleştirme sınavına girmek isterler ise KARSEM adaya birim başarı belgesi düzenleyerek adaya verilir ve web sitesinde ilan edilir.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Belge İşlemleri

 1. Sınav sonuçları ve belgelendirme kararları için; Personel Belgelendirme Sorumlusu tarafından sınav tarihinden en geç 30 gün sonra sms veya e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılır, ayrıca web sayfasında da duyurulur. (Adaylar sınava girmeden önce bu bilgilendirmenin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilir.)
 2. Adayın Sınav Başvuru Formunda talep ettiği şekilde (ev adresi kargo, iş adresi kargo, elden) belge sahibine iletilir. Belgelerin güncelliği web sitemizden takip edilebilmektedir.

Hatalı, Kayıp vb. Belgelerin Yeniden Basılması

 1. Hatalı, kayıp, yıpranmış vb. belgelerin yenilenmesi ile ilgili belge sahibi KARSEM’ e yazılı dilekçe veya elektronik posta(imzalı dilekçe ekiyle beraber) yoluyla başvuruda bulunur.
 2. Belge sahibi, Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesinde belirtilen belge yenileme ücretini KARSEM hesaplarına yatırır.
 3. KARSEM, yeniden belge basımı için MYK web portal üzerinden başvuruda bulunur.
 4. Yeni gelen belge, eski belge teslim alınmadan belge sahibine iletilmez.
 5. Kayıp belgelerde ise, belge sahibi, belgesini kaybettiğine ilişkin ilanlarını KARSEM’ e iletir, ardından yeni belgesini alabilir.

Belgelendirilen Personelin Gözetimi

 1. Belgelendirilen personelin yeterliliğinin sürdüğü ilgili ulusal yeterlilik ile belirlenmiş gözetim sıklığı periyoduna göre KARSEM tarafından teyit edilir ve her ulusal yeterlilik için oluşturulan belgelendirme programlarında belirtilir.
 2. Belgelendirme sonrası personel belgesinin geçerliliğinin sürdürülebilmesi için ilgili Ulusal Yeterlilikte bulunan şartları sağladığını kanıt sunmak kaydı ile KARSEM’ e bildirimde bulunacaktır.
 3. Belgeli personel tarafından bilgi iletilmediği takdirde e-posta, SMS ya da telefon ile personele ulaşılarak bilgi alınır. Aksi takdirde belge iptal edilir.
 4. KARSEM, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, Personel Belgelendirme Birim Sorumlusu tarafından gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek, gözetim süresi dolmadan 30 (otuz) gün önce gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili e-posta, SMS ya da telefon ile uyarıda bulunur.
 5. Belgeli personel, gözetim ile ilgili KARSEM’ in talep ettiği kanıtları uygun bir şekilde ve zamanında KARSEM’ e sunmakla yükümlüdür.
 6. Belgeli personelin, gözetim kanıtlarını zamanında ve eksiksiz olarak sunmaması durumunda, gözetim süresinin dolmasına müteakip belgesi askıya alınır. Belgenin askıda kalma süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde herhangi bir düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.
 7. Gözetim ile ilgili kararlar Belgelendirme Karar Formu ile kayıt altına alınmaktadır. Belgeli personelin gözetimi KARSEM tarafından e-ortamda kayıt ve takip edilir.

Belge Kapsamının Daraltılması, Genişletilmesi ve Yeniden Belgelendirme Süreci

 1. Yeniden belgelendirme ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan yönteme ve “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” a uygun olarak yapılmaktadır.
 2. Yeniden belgelendirme yapılacak belgeli personel, KARSEM idari görevlileri tarafından belgenin geçerlilik süresinin dolmak üzere olduğu ve belge yenilemek için gerekli adımları mail,sms, telefon veya yüz yüze görüşme yoluyla bildirir.
 3. Bildirimlerin ardından yeniden belgelendirme başvurusu belgeli personel tarafından KARSEM’ e “Sınav Başvuru Formu” kullanılarak yapılır.
 4. Belgeli personel, yeniden belgelendirme başvurusunu kendisine bildirim yapıldığı başvuru dönemi içerisinde yapabilir. Başvuru dönemi aşağıdaki şekildedir:

  Belgenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 (beş) ay önce;

  Belgenin geçerlilik süresi 4 (dört) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 4 (dört) ay önce;

  Belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 3 (üç) ay önce;

  Belgenin geçerlilik süresi 2 (iki) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 (iki) ay önce başlar.

 5. Yeniden belgelendirme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilemez.
 6. Yeniden belgelendirme sınavları belgeli personelin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması gerekmektedir. Ancak, belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması halinde sınav sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu durumda, KARSEM başvurusunu uygun bulduğu belgeli personel için düzenleyeceği sınavı başvuru tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na bildirir.
 7. Belgeli personel iletişim bilgilerindeki değişiklikleri KARSEM’ e bildirmemesi halinde sorumluluk belgeli personele aittir.
 8. KARSEM, belgeli personelin belge yenileme için yaptığı ödeme tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na belge talebini iletir. Ulusal Yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, yeni belgenin düzenlenme tarihi, belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.
 9. Belgeli personel, yeniden belgelendirme talebini KARSEM’ e yapabileceği gibi başka bir belgelendirme kuruluşuna da yapabilir. Başka bir belgelendirme kuruluşundan belge almış yeniden belgelendirme başvuru yapan belgeli personel, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen tüm sınavlara tabi tutulur.
 10. Ulusal Yeterliliklerin güncellenmesi halinde, yeniden belgelendirme faaliyetleri güncel Ulusal Yeterliliğe uygun olarak gerçekleştirilir. (KARSEM kapsamını güncel Ulusal Yeterliliğe göre güncellemesi halinde).
 11. Ulusal Yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklikler olması durumunda, yeniden belgelendirme yeterlilikte yapılan değişikliklere ve belirten şartlara uygun şekilde ölçme değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması durumunda belge yenilemeye hak kazanır.
 12. Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde yeniden belgelendirmeye hak kazanması halinde belgeli personel için birden fazla belge düzenlenebilir.
 13. Birden fazla Ulusal Yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu Ulusal Yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; belgeli personelin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması halinde belgeli personele yeni Ulusal Yeterlilikte belge düzenlenir.
 14. Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan Ulusal Yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

Aşağıdaki durumlarda belgeler askıya alınabilir.

 1. Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 2. Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 3. Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 4. Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,
 5. Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler en az 6 ay en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.

Aşağıdaki durumlarda belgeler iptal edilebilir.

 1. Belge üzerindeki kimlik bilgilerinin belgelendirilen personel ile aynı olmaması (başkasının yerine sınava girdiğinin tespit edilmesi),
 2. Belgenin adına düzenlenen kişi dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 3. Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 4. Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 5. Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak KARSEM’ i eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 6. Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,
 7. Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,
 8. Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,
 9. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.
 10. Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması
 11. Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 12. Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi
 13. Belgelendirilmiş personelin belge kullanım sözleşmesine uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya KARSEM belgesinin yanlış kullanılması

İptal edilen/askıya alınan belgeler KARSEM tarafından MYK’ ya bildirilir